GreenFloat DAF

GreenFloat DAF

מערכת דאף קומפקטית המיועדות לעמוד באיכויות השפכים המחמירות ביותר, עובדת בעיקרון כימי פיזיקאלי ופלוטציה ע"י אויר מומס, בפעולה אוטומטית .

מערכות אלו משמשות בעיקר לטיפול קדם בתעשיות המזון, בע"ח והקוסמטיקה ומביאות להפרדה ויעילות מקסימליים.

הבוצה תמוצק ליובש ראשני של כ 10% ולאחר מיכן תיאגר במיכל עילי עד לפינויה, נוכל להציע פתרון מיצוק לרמות יובש גבהות יותר בהמשך.

המתקן הייחודי שלנו עובד בעיקרון זרמים נגדיים, כפי שמודגם בסכמה, כאשר זרם השפכים המופתת (פלוקולציה) ע"י פלוקולטור מכאני מיוחד, מוזרם גרביטציונית אל תא הציפה. במקביל חלק מהשפכים הנקיים נשאב בחזרה דרך משאבה מיוחדת הממיסה אויר בזרם הזה ומעורבל עם הזרם המופתת (קוגולנט פלוקולנט). כתוצאה משחרור הלחץ דרך מגוף ההתפשטות, נוצרת כמות גדולה מאד של בועיות אויר קטנות ביותר, אשר נמדדות למוצקים ומציפות אותם כלפי מעלה אל חלקו העליון של מיכל הציפה, שם הם מצטברים כבוצה סמיכה (עד 10% מוצקים!) ונגרפים ע"י גורף בוצה סיבובי להמשך טיפול. הזרם הנקי והצלול זורם כלפי מטה ומשוחרר לביוב או המשך.

דילוג לתוכן